1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky Brest.sk platia pre internetový obchod www.brest.sk  a www.stromceky-lovasz.sk . Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu  www.brest.sk  a www.stromceky-lovasz.sk je:
STROMČEKY s. r. o. , Máchova 21, 94651 Nesvady, Číslo živnostenského registra: 410-24822, IČO: 46 243 313 DIČ:  20 23298167. Vložka číslo:  29377/N . Kontrolný orgán :Inšpektorát Slovenskej obchodnej išpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  Staničná 9 , Nitra 04901. nr@soi.sk  

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/2000 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s nimi.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.

Tovar – okrasné rastliny a dreviny zasielame iba v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu pre poslanie do ČR alebo iných krajín nás kontaktujte mailom na info@brest.sk.

 

2. Ochrana osobných údajov

Predávajúci (STROMČEKY s.r.o., Máchova 21, Nesvady)  sa zaväzuje, že údaje ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Podľa § 20 odst. 3 Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) týchto údajov

 

Kupujúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne. Udeľuje súhlas na  spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania ponúk produktov a služieb, ako aj zasielania informácií a propagačných materiálov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Uvedením e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním informačných e-mailov.

 

Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Máte právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo písomne požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Taktiež máte právo písomne žiadať informáciu o stave spracúvania osobných údajov. 

3. Zrušenie objednávky

a) zo strany dodávateľa

Stromčeky s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa veľkosť a tým aj   výrazným spôsobom cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)
Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet do 7 pracovných dní. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám rozdiel daný k úhrade, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

b) zo strany zákazníka

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná, najneskôr 2 pracovné dni pred dohodnutým termínom doručenia, obzvlášť keď ide o živý materiál.. Zrušenie akceptujeme telefonicky na tel. č. 00421 904 288 474  alebo potvrdenú emailom na info@brest.sk  ak ste dostali odpoveď.
V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla.

c) Garancia spokojnosti

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
Vrátený tovar musí byť nepoškodený !

Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

·                       nepoškodený tovar

·                       originál faktúru

·                       kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v sú- vislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods.  5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je v bode 8.

4. Reklamačný poriadok

V zmysle § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Informáciu o  pomoci poškodenej rastline, radi poskytneme telefonicky, či mailom. Ak fakturovaný tovar v zásielke chýba, resp. bol zamenený, alebo rastlina z nejakého dôvodu uhynula, máte nárok na uplatnenie reklamácie. Reklamáciu podávajte písomne (stačí mailom, alebo listom) a čo najskôr po vzniku dôvodu na reklamáciu (reklamovať môžete prvé vegetačné obdobie).

Reklamácia musí obsahovať:
- dátum prevzatia zásielky a číslo objednávky 
- názov a počet reklamovaných položiek
- stručný popis dôvodu reklamácie,  a stav dodanej zásielky
- vami preferovaný spôsob riešenia reklamácie (v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uvedte čísla bankového účtu)
- kontakt pre rýchlu komunikáciu: telefónne číslo.

Nevyžadujeme vrátenie rastliny, k reklamácii postačí digitálna fotografia primeranej kvality na zhodnotenie stavu rastliny. Je to najjednoduchšie riešenie na zhodnotenie stavu rastliny a určiť najvhodnejší spôsob riešenia problému. . V prípade zámeny dodaného tovaru vinou baliča či dodávateľa Vám poskytneme zľavu 50% z ceny danej položky alebo na naše náklady položku vymeníme. Vrátenie nepoškodeného tovaru riešime individuálne.

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, preto je dôležitá komunikácia na ktorej nám veľmi záleží .

Usilujeme sa o spokojnosť každého zákazníka, lebo to je najdôležitejšie.

5. Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať zákazníkovi objednaný tovar čo v najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, je to obvykle do 3 – 15 pracovných dní. Vlastníctvo tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania, v momente jeho zaplatenia.

Stromčeky s.r.o. si vyhradzuje právo overiť správnosť Vašej objednávky telefonicky.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskou spoločnosťou GLS.

Cena prepravy je 4€ - 6€, podľa veľkosti balíka. Cena prepravy bude presne stanovená pred uzatvorením objednávky zo strany predávajuceho.

Cena každého produktu je uvádzaná v Euro.

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený.

 

6. Ceny tovarov

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. (Nie sme platcami DPH)

 

7. Ostatné ustanovenia

1) Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.

2) Faktúra je súčasťou balenia.

 

8.VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.