Spýtal som sa za Vás , ako na založenie plantáže aj so Štátnou podporov

14.01.2011 17:56

Moja otázka na Ministerstvo: chcem sa spýtať aká je legislatíva na RRD, veľa som o tom hľadal a viem že dotácie sú len na nekvalitne pôdy čoho je na Podunajskej nížine extrémne málo 
(https://www.podnemapy.sk/portal/verej...r_dreviny.aspx) ďalej sa odporúča podla BPEJ len na 6 až 9 kategériu.
ale situácie z tejto jari a aj stav ktorý je na jeseň u nás v okolí ukazuje že je stále extrémne veľa polí pod vodou resp staré riečne depresie sú roky nepoužiteľné pre poľnohospodárstvo. (kat. Nesvady)
Priama otázka je: dá sa založiť energetický porast aj na území s kvalitnou pôdou resp či sa v týchto oblastiach dajú využiť aspoň dlhodobo podmočené depresie? 
Alebo na uzemí s pôdou kategórie 1-5 nedá vôbec oficiálne založiť porast rýchlo rastúcich drevín?  
a dotácie sú len na plochy čo zodpovedajú podmienkam podopatrenia 5.3.2.2.1.2. na podporu založenia porastov rýchlorastúcich drevín v rámci Programu rozvoja vidieka SR? 

za skorú odpoveď ďakujem 
s pozd.
Lovász Zoltán

 

Odpoveď z Ministerstva: Pestovanie RRD je podľa usmernenia MP SR odporúčané na BPEJ 6 – 9. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy posudzuje každý návrh nepoľnohospodárskeho použitie poľnohospodárskej pôdy pre výsadbu RRD. Obráťte sa na Váš miestny pozemkový úrad v súvislosti s tým, že Vaše pozemky sú trvalo podmáčané. Oni rozhodnú, či sú vhodné na pestovanie RRD a odporučia alebo neodporučia Vám založenie plantáže RRD.

Pre pestovanie RRD je potrebné dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dočasným vyňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy na dobu najviac desať rokov. Ak pestovanie rýchlorastúcich drevín presiahne dobu odňatia desať rokov, pestovateľ je povinný pred ukončením platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí požiadať o vydanie nového rozhodnutia vo veci. Súčasťou žiadosti o dočasné odňatie - dočasné nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy - je stanovisko orgánov štátnej správy, ktoré môžu byť realizáciou návrhu pestovania rýchlorastúcich drevín priamo dotknuté, napríklad orgány štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva alebo v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Čo sa týka podpory cez Program rozvoja vidieka, tak v opatrení „Modernizácia fariem“ je možné predkladať projekty a žiadať o príspevok na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín.

S pozdravom

Ing. Zuzana Kontrová
generálna riaditeľka
sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu

zdroj: https://www.agroforum.sk/showthread.php?t=2656

 

 

 

 

https://www.facebook.com/group.php?gid=100823906641379